Hembygden  /  20 maj, 2021

Hembygdsföreningens årsmöte

Kallelse till årsmöte för Blomskogs Hembygdsförening , söndag 30 maj klockan 15:00.

Vi samlas utomhus vid föreningshuset och ser till att hålla avstånd.

Dagordning årsmöte Blomskogs Hembygdsförening 2021-05-30

 1. Årsmöte öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Godkännande av kallelse för mötet
 6. Fastställande av dagordningen för mötet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Beslut om medlemsavgiften
 13. Valberedningen har ordet. Omval och nyval av ledamöter styrelsen (2 år)
 14. Val av revisor och suppleanter (2 år)
 15. Val av ombud till Värmlandsförbundet för 1 år
 16. Val av tre ledamöter till valberedningen för 1 år
 17. Behandling av motioner till styrelsen
 18. Enkäten
 19. Kontaktuppgifter från medlemmar
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas